Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/deunzo5/public_html/wp-content/themes/martfury/martfury.theme#archive on line 43

Екологія Право Людина

КФ20. Здатність проводити екологічний моніторинг та оцінювати поточний стан навколишнього середовища. КФ15. КФ12. Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування. КУ07. Тестування, аналіз виконання індивідуальних завдань, творчих та контрольних робіт, написання тематичних есе, заліки, усні та письмові екзамени, захист практик та кваліфікаційних робіт.

Бере участь разом з іншими педагогічними працівниками у розшукуванні осіб, які зникли. Супроводжує осіб, що перебувають в закладі, до лікувальних установ. Веде журнали обліку осіб, що перебувають в закладі, акти про приймання або передачу неповнолітніх, іншу внутрішню документацію закладу під час свого чергування. Отримує, у разі необхідності, пояснювальні записки від осіб, що перебувають в закладі. Бере участь у педагогічних радах та педагогічній роботі з дітьми. Стверджує настановами та особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі. Додержується педагогічної етики, поважає гідність осіб, що перебувають в закладі, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.

Зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, переведення з одного типу закладу до іншого та відрахування таких осіб здійснюються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Займаючись переважно соціальними та економічними аспектами сталого розвитку, Фундація «Відкрите суспільство» та її партнери на власному досвіді переконались у нерозривності соціально-економічних питань із питаннями навколишнього природного середовища, зокрема стосовно раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів. На жаль, в Україні тривалий час екологічна політика часто ігнорується політичною елітою, та не визнається як пріоритетна і базова для сталого розвитку країни. Екологічні програми в умовах криз часто є першими жертвами заходів економії бюджетних видатків. Така ситуація потребує змін і може бути змінена у процесі формування широкої міжгалузевої, міжвідомчої, міжсекторальної співпраці.

Як здійснюється моніторинг соціальних та екологічних проблем через діяльність громадських організацій.

Організаторами заходу виступили Міжнародна наукова громадська організація “Міжнародна Академія духовних наук”, Львівський національний університет імені І. Франка при підтримці Міністерства юстиції України, Координатора ОБСЄ в Україні. В ході конференції порушувалося широке коло питань, що знаходиться в сфері уваги громадських організацій як в Україні,так і в світі – від питань морального та фізичного здоров‘я http://urbankiev.com/ нації до демографічної політики, національних та культурних традицій. У заході взяли участь громадські організації та вчені з України, Грузії, Росії. Для учасників конференції були проведені тренінги з питань реалізації своїх прав, визначених законодавством. На сьогодні в Україні діє відповідна нормативно-правова база, яка визначає правові засади створення, права та гарантії діяльності ІГС. У листопаді 2007р.

Права та обов’язки закладу освіти, передбачені цим Законом та іншими законами України, має також фізична особа – підприємець або структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності якого є освітня діяльність. Фізична особа – підприємець або структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, освітня діяльність якого перестає бути основним видом його діяльності, втрачає права і обов’язки, у тому числі права на пільги, передбачені законодавством для закладу освіти. Метою позашкільної освіти є розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій. Держава створює умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів, а також забезпечує виявлення та усунення факторів, що перешкоджають реалізації прав і задоволенню потреб таких осіб у сфері освіти. Положення цього та спеціальних законів щодо батьків стосуються також інших законних представників здобувачів освіти. Батьки, інші законні представники реалізують відповідні положення цього Закону та спеціальних законів стосовно осіб, які не досягли повноліття, а також відповідно до законодавства стосовно осіб, дієздатність яких обмежена.

Main Menu